Ajuda al personal artístic i tècnic de les arts escèniques, la música, les arts visuals i l’audiovisual i altres activitats culturals

ORDRE 40/2021, de 19 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions urgents a personal artístic i tècnic de les arts escèniques, la música, les arts visuals i l’audiovisual i altres activitats culturals suspeses o reduïdes a conseqüència de la Covid-19

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/22/pdf/2021_11844.pdf

Persones beneficiàries i requisits

En cas de persona treballadora per compte d’altri, estar empadronada en un municipi de la Comunitat Valenciana, almenys des de l’1 de gener de 2020.

En el cas de persona treballadora per compte propi o autònoma, tindre el seu domicili fiscal en un municipi de la Comunitat Valenciana, almenys des de l’1 de gener de 2020.

Haver exercit alguna activitat professional com a mínim 2 dies entre el 14 de març de 2020 i el 9 de maig de 2021, per compte propi, en situació d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri en el sistema especial d’artistes del règim general de la Seguretat Social o bé en el règim general de la Seguretat

Social en activitats de les arts escèniques, la música, les arts visuals, l’audiovisual i altres activitats culturals.

No haver obtingut ingressos des del 14 de març de 2020 fins al 9 de maig de 2021 per un import superior a 16.000 euros en activitats de l’àmbit cultural.

En el cas de persona treballadora per compte propi o autònoma, estar donada d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) en algun dels epígrafs que es recullen en l’annex I d’aquesta ordre, amb anterioritat al 14 de març de 2020. Per al cas del personal tècnic, l’alta en el codi IAE haurà de desenvolupar-se majoritàriament en activitats de l’àmbit cultural.

Acreditar de manera fefaent almenys 3 activitats culturals suspeses des del 14 de març de 2020 fins al 9 de maig de 2021 a conseqüència de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana (festivals, espectacles, concerts, recitals, tallers…), així com els serveis pels quals havia sigut contractada o als quals s’havia compromés.

No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003.

import de les subvencions

import global màxim de 5.000.000,00 €, la quantia individualitzada de la subvenció per persona beneficiària serà de 2.000,00 €.

termini  10 dies hàbils i s’iniciarà des de l’endemà de la publicació d’aquesta ordre de subvencions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte en la següent adreça electrònica https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21962

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 40/2021, de 19 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions urgents a personal artístic i tècnic de les arts escèniques, la música, les arts visuals i l’audiovisual i altres activitats culturals suspeses o reduïdes a conseqüència de la Covid-19

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/24/pdf/2021_11904.pdf