L’FVMP SIGNA EL PLA D’IGUALTAT DEL PERSONAL

València, 12 de març de 2019

Aquest Pla d’Igualtat per a empleats i empleades de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, representa el compromís de l’FVMP amb la consecució de la plena igualtat d’oportunitats de dones i homes i l’eliminació de qualsevol forma de discriminació i suposa el compliment del Conveni Laboral d’Àmbit Intern de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i el personal al seu servei.

L’àmbit d’actuació d’aquest Pla d’Igualtat se circumscriu al personal que presta els seus serveis en aquesta Federació, sent la vigència del Pla de 4 anys a partir de la seua aprovació.

La Comissió d’Igualtat de l’FVMP, integrada pel secretari general, Vicent Gil Olmedo, la vicesecretària, Eva Sanchis i per personal de l’FVMP, va elaborar un diagnòstic de situació, realitzant una anàlisi de diferents aspectes imprescindibles, com la promoció, la conciliació, l’estructura salarial, la representació o la presència equilibrada en els llocs de treball del personal i dels òrgans de direcció de l’FVMP.

L’objectiu principal del Pla d’Igualtat és garantir una igualtat de gènere real i efectiva entre homes i dones, a través dels objectius específics /eixos: Llocs de responsabilitat, processos de selecció, retribucions, conciliació, formació, salut, comunicació i ús de llenguatge igualitari. Així mateix, el Pla compta amb un protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i assetjament per raó de gènere.

L’eliminació de la desigualtat és un objectiu comú per a integrar-se dins de les polítiques d’actuació de la Direcció de l’FVMP, que ha vetlat pel compliment del mandat constitucional i de la normativa d’aplicació per a promoure les condicions d’igualtat en matèria d’ocupació i treball.

El Pla destaca una dualitat significativa entre el personal de plantilla administrativa i el personal adscrit als òrgans de govern, direcció i grups polítics. En tant que els primers es caracteritzen per una masculinizació de la plantilla, en el supòsit de personal eventual que obeeix al mandat corporatiu 2015-2019, s’observa un increment en positiu de la feminització del personal i dels càrrecs amb responsabilitat. També, s’observa que en el present mandat corporatiu, 2015-2019, s’està corregint la tendència de mandats anteriors, en els quals es va afavorir la contractació masculina.

Vicent Gil Olmedo, manifesta la seua satisfacció per l’aprovació del Pla d’Igualtat i reconeix que «s’ha avançat molt aquest mandat, i que queda molt camí per recórrer en matèria de visibilització de les dones en càrrecs de responsabilitat», sent aquest un dels objectius del Pla.