MOSQUIT TIGRE 2019

6 Juny, 2019 Notícies

En el DOGV 8563, s´ha publicat LA RESOLUCIÓ DE 30 DE MAIG DE 2019, DE LA CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN L’EXERCICI 2019.

La sol·licitud de la subvenció es realitzarà exclusivament per via electrònica a l’adreça submostigre2019@fvmp.org,  i cal ajustar-se al model de sol·licitud (annex I) i adjuntar-hi els documents justificatius del compliment de requisits (annex II). Tots els models a què fa referència la present resolució de convocatòria estan disponibles en la pàgina web de l’FVMP www.fvmp.es

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

No obstant això, s’informa que aquesta Resolució és conforme a l’Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats. Donada, la importància de l’Ordre 4/2018, de 4 de juliol, ressaltem l’atenció a l’Article 4. Requisits de les entitats beneficiàries i les seues obligacions i a l’Article 16. Termini i forma de justificació de les subvencions a les entitats beneficiàries que hauran de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

D’acord a allò establit en la Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2019, s´adjunten a continuació, els Formularis de:

SOL·LICITUD de la subvenció per al desenvolupament de la Campanya (ANNEXOS I, II)

ANNEX I. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CAMPAÑA PER A LA LLUITA MOSQUIT TIGRE

ANNEX II. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CAMPAÑA PER A LA LLUITA MOSQUIT TIGRE

JUSTIFICACIÓ del cost total de la campanya (ANNEXOS III, IV, V)

ANNEX III. CREDITACIÓ DE LA DESPESA REALITZADA EN LA CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA DELS MUNICIPIS VALENCIANS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE 2019, AIXÍ COM DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PER AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA.

ANNEX IV. FACTURACIÓ DE CAMPANYA LLUITA MOSQUIT TIGRE 2019

Adjunte, també, a l´Annex IV, còpia compulsada de les factures reglamentàries segons la normativa vigent.

ANNEX V.  INFORME FINAL DE CAMPANYA I RESULTATS OBTINGUTS CAMPANYA LLUITA MOSQUIT TIGRE 2019

Archivos adjuntos (5)

Pròxims Esdeveniments