MOSQUIT TIGRE 2019

En el DOGV 8657, RESOLUCIÓ DE 8 D’OCTUBRE DE 2019, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I ADDICCIONS, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN LES SUBVENCIONS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE ALS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN L’EXERCICI 2019 https://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/16/pdf/2019_9686.pdf  

En aquest sentit, els documents i certificats de justificació s’han de remetre pels municipis fins al 31 d’octubre de 2019 davant l’FVMP a l’adreça electrònica submostigre2019@fvmp.org, tal com s’estableix en l’apartat Desé. Termini i forma de justificació de les subvencions, de la RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2019.

D’acord a allò establit en la Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2019, s´adjunten a continuació, els Formularis de:

JUSTIFICACIÓ del cost total de la campanya (ANNEXOS III, IV, V)

ANNEX III. CREDITACIÓ DE LA DESPESA REALITZADA EN LA CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA DELS MUNICIPIS VALENCIANS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE 2019, AIXÍ COM DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PER AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA.

ANNEX IV. FACTURACIÓ DE CAMPANYA LLUITA MOSQUIT TIGRE 2019

Adjunte, també, a l´Annex IV, còpia compulsada de les factures reglamentàries segons la normativa vigent.

ANNEX V.  INFORME FINAL DE CAMPANYA I RESULTATS OBTINGUTS CAMPANYA LLUITA MOSQUIT TIGRE 2019