Descripció del Departament de Contractació Administrativa

Descripció del Departament de Contractació Administrativa

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) és una associació constituïda a l’empara de la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la defensa i promoció de l’autonomia local, i en conseqüència, com a entitat contractant, té la condició de poder adjudicador.

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) en la seua reunió ordinària celebrada el 26 de gener de 2015, acorda crear el Departament de Contractació Administrativa.

El Departament de Contractació Administrativa és un servei de caràcter instrumental i de suport a la Secretaria General i a la resta de Departaments de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) que té com a objectiu fonamental l’assessorament i gestió en els expedients de contractació que se li encomanen pels esmentats departaments, així com el subministrament de material i béns d’ús corrent per al funcionament de la institució, tot això d’acord amb els principis de legalitat, economia, eficàcia i eficiència.

El Departament de Contractació Administrativa està enquadrat dins de l’Àrea dels Serveis Jurídics i de Relacions Internacionals, i li corresponen totes les actuacions en matèria de contractació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

La direcció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), als efectes de comunicació amb el DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA és:

C/ Guillem de Castro, 46, 1a planta
46001 VALÈNCIA
Tel. 902 24 24 26