Plataforma de contractes del sector públic

Plataforma de contractes del sector públic

Conforme a l’article 63 de la LCSP 2017 i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de tipus general, anuncis, documents, models de documents, així com la informació particular relativa als contractes de l’activitat contractual d’aquesta FVMP, pots accedir directament en la Plataforma de contractes del sector públic en la següent adreça:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=feMX9fJNejYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D