Normativa bàsica de la Tinença d’Animals de Companyia

La presència d’animals a les nostres ciutats és una realitat que es reflecteix en el desenvolupament constant de les activitats de comerç, tinença i manteniment d’aquests, propiciat en gran manera, pel canvi de les necessitats dels ciutadans.Aquest fet concerneix directament a l’Administració Local i implica la majoria de les àrees de treball municipals.

La normativa que regula, tant a nivell Estatal com Autonòmic, la convivència dels animals en la nostra Comunitat és àmplia i confereix als ajuntaments competències en el control i la inspecció en el compliment d’aquesta.

En aquest apartat es disposa la Legislació bàsica, estatal i autonòmica, en matèria de tinença i benestar dels animals de companyia.

En este apartado se dispone la Legislación básica, estatal y autonómica, en materia de tenencia y bienestar de los animales de compañía.