XARXA SALUT MUNICIPIS PER LA SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Xarxa Salut és la xarxa de municipis de la CV adherits a l’IV Pla de Salut de la Comunitat amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de salut local emmarcades en el Pla.

Els avantatges de pertànyer a la Xarxa Salut són:

 1. Participar activament en el desplegament de l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, obtenint l’acreditació de pertinença a aquesta xarxa.
 2. Accedir a subvencions que des de la Conselleria de Sanitat universal i Salut publica es convoquen a aquest efecte.
 3. Participar en Jornades, Seminari i Tallers orientats a l’intercanvi d’experiències de promoció de la salut entre municipis de la CV.
 4. Divulgar les experiències i activitats a través de l’Observatori Valencià de Salut (OVS) mitjançant l’espai per a accions de promoció de la salut i actius o recursos que generen salut.
 5. Obtindre resultats de millora de la salut i qualitat de vida de la població i d’entorns del municipi
 6. Millorar la participació, la convivència i la cohesió social en el municipi.
 7. Contribuir a la reducció de desigualtats en salut en l’àmbit local.

Resum Xarxa Salut

Així mateix, la pertinença a la Xarxa Salut promou la inclusió dins del grup d’informació i relació creat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a través del correu electrònic xarxasalut@fvmp.org

A través d’aquest grup actiu compartirà informació, iniciatives, bones pràctiques en el desenvolupament de totes les polítiques locals en matèria de promoció de la salut, des d’una perspectiva intersectorial, participativa i d’equitat.

Cada municipi haurà de recórrer, per a formar part de la xarxa i seguir vinculat a aquesta, una sèrie d’etapes de manera progressiva i escalonada. En les Guies XarxaSalut es detallen les indicacions per a completar les activitats en cadascuna d’aquestes etapes, que resumidament són les següents:

El municipi que vulga formar part de la XarxaSalut haurà de seguir el següent procediment:

Etapa I:

Aprovació per part del Plenari de l’ajuntament de la carta d’adhesió a l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana

IV Pla de Salut 2016 – 2020 de la C.V.

(http://www.san.gva.es/documents/157385/6431837/iv_plan+DE+SALUT_CV_2016_Castellà_web.pdf)

Model d’adhesió local a l’IV Pla de Salut

Model de Proposta d’acord del Ple per a l’adhesió local a l’IV Pla de Salut

Etapa II:

Nomenament per part de l’ajuntament d’una persona referent d’un espai de Participació XarxaSalut i del grup promotor Xarxasalut per a treballar les accions i proposades

Fitxa de la persona referent en la coordinació de l’IV Pla de Salut

Etapa III:

Informe de situació de salut i mapa dels actius que promouen la salut.

Prioritzant els principals problemes i/o necessitats de promoció de la salut en el municipi objectives i/o percebudes per professionals i ciutadania.

Etapa IV:

Disseny i implantació d’una o diverses accions segons la priorització realitzada en la fase anterior i mitjançant la mobilització dels actius o recursos identificats.

Etapa V:

Avaluar les accions realitzades i tornar a la fase TERCERA, emprenent noves accions i/o actualitzant l’Informe de situació i d’actius locals que promou la salut.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DESTINADES A PROJECTES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PER A ENTITATS LOCALS

ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?l=1&sig=002278%2F2019

Convocatòria 2022.

RESOLUCIÓ D’11 DE FEBRER DE 2022, DE LA CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, PER LA QUAL S’EFECTUA LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES EN MATÈRIA DE PROJECTES DE DESPLEGAMENT DEL PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ELS SEUS MUNICIPIS. [2022/1413]

Llistat i Mapa de municipis de la CV adherits a la Xarxa

https://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?codpunto=3840&opcion=sanms52&menusup=sanms&seccion=sanps52002&nivel=2

CENTRES DE SALUT PÚBLICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LLISTAT DE CENTRES DE SALUT PÚBLICA C.V. 2022 VAL

http://www.san.gva.es/documents/151744/7950374/CS_CSP_Valenci%C3%A0.pdf

 RECOMANACIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTACIÓ D’EMPRESES DE GESTIÓ DE PLAGUES

ORDENANÇA MARC PER A la PREVENCIÓ I CONTROL DE MOSQUITS POSSIBLES VECTORS DE MALALTIES I MOSQUITS AUTÒCTONS

La pertinença a la Xarxa Salut és independent de la pertinença altres xarxes com ho són:

 • La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, http://recs.es/ i,
 • L’Estratègia de promoció de la Salut i Prevenció

Però és compatible que els municipis estiguen també en les citades xarxes.

La participació en aquestes xarxes es valorarà favorablement en les subvencions que es convoquen des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública.

ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

L’adhesió pas a pas

https://www.sanidad.gob.es/en//profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Implementacionlocal_pasoapaso.pdf

Llistat de municipis adherits a l’Estratègia:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/EntidadesLocales_Adheridas.pdf

En procés:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/EntidadesLocales_EnProceso.pdf

XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES

L’adhesió pas a pas

http://recs.es/como-adherirse/

Llistat de municipis adherits

http://recs.es/mapa/

CONVOCATÒRIES D’AJUDES A ENTITATS en el marc del Conveni per a l’any 2021 entre el Ministeri de Sanitat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la potenciació de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i la Implementació Local de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció, es convoquen les següents ajudes:

 1. A) Ajudes a les Entitats Locals 1 espanyoles que s’adherisquen a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut, així com a aquelles que havent-se adherit continuen avançant en els nivells d’implementació local.
 2. B) Ajudes a les Entitats Locals 1 integrades en la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables que realitzen actuacions estratègiques, innovadores i de qualitat en promoció de la salut i prevenció de malalties en les línies estratègiques del programa de ciutats saludables i de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (*EPSP)

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/ConvocatoriaAyudas.htm