XARXA SALUT MUNICIPIS PER LA SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Xarxa Salut és la xarxa de municipis de la CV adherits al IV Pla de Salut de la Comunitat amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de salut local emmarcades en el Pla.

Els avantatges de pertànyer a la Xarxa Salut són:

 1. Participar activament en el desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, obtenint l’acreditació de pertinença a aquesta xarxa.
 2. Accedir a subvencions que des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut publica es convoquen a aquest efecte.
 3. Participar en Jornades, Seminari i Tallers orientats a l’intercanvi d’experiències de promoció de la salut entre municipis de la CV.
 4. Divulgar les experiències i activitats a través de l’Observatori Valencià de Salut (OVS!) mitjançant l’espai per a accions de promoció de la salut i actius o recursos que generen salut.
 5. Obtindre resultats de millora de la salut i qualitat de vida de la població i d’entorns del municipi.
 6. Millorar la participació, la convivència i la cohesió social en el municipi.
 7. Contribuir a la reducció de desigualtats en salut en l’àmbit local.

 Resum Xarxa Salut (S’adjunta en pdf en ANNEX)

Així mateix, la pertinença a la Xarxa Salut promou la inclusió dins del grup d’informació i relació creat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a través del correu electrònic xarxasalut@fvmp.org

A través d’aquest grup actiu compartirà informació, iniciatives, bones pràctiques en el desenvolupament de totes les polítiques locals en matèria de promoció de la salut, des d’una perspectiva intersectorial, participativa i d’equitat.

Cada municipi haurà de recórrer, per a formar part de la xarxa i seguir vinculat a aquesta, una sèrie d’etapes de manera progressiva i escalonada. En les Guies Xarxa Salut es detallen les indicacions per a completar les activitats en cadascuna d’aquestes etapes, que resumidament són les següents:

El municipi que vulga formar part de la Xarxa Salut haurà de seguir el següent procediment:

Etapa I:

Aprovació per part del Plenari de l’Ajuntament de la carta d’adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana

IV Pla de Salut 2016 – 2020 de la CV. http://www.san.gva.es/documents/157385/6431837/20160624_actualizado_IV+Pla+de+Salut.pdf

Model d’adhesió local al IV Pla de Salut (S’adjunta en pdf en ANNEX)

Model de Proposta d’acord del Ple per a l’adhesió local a l’IV Pla de Salut

(S’adjunta en pdf en ANNEX)

Etapa II:

Nomenament per part de l’Ajuntament d’una persona referent de l’espai de Participació Xarxa Salut i del grup promotor Xarxa Salut per a treballar les accions i propostes.

Fitxa de la persona referent en la coordinació del IV Pla de Salut.

(S’adjunta en pdf en ANNEX)

Etapa III:

Informe de situació de salut i mapa dels actius que promouen la salut.

Prioritzant els principals problemes i/o necessitats de promoció de la salut en el municipi objectives i/o percebudes per professionals i ciutadania.

Etapa IV:

Disseny i implantació d’una o diverses accions segons la priorització realitzada en la fase anterior i mitjançant la mobilització dels actius o recursos identificats.

Etapa V:

Avaluar les accions realitzades i tornar a la fase TERCERA, emprenent noves accions i/o actualitzar l’Informe de situació i d’actius locals que promou la salut.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DESTINADES A PROJECTES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PER A ENTITATS LOCALS

ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?l=1&sig=002278%2F2019

Resolució de 2 març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual convoquen subvencions destinades a projectes de desplegament de l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis. Termini finalitzat

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20084&version=amp

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions destinades a projectes de desplegament de l’IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis. (DOGV núm. 8914 de 28.09.2020)

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007510/2020&L=1

Llistat de municipis adherits

(S’adjunta en pdf en ANNEX)

Mapa de municipis de la CV adherits a la Xarxa

(S’adjunta en pdf en ANNEX)

La pertinença a la Xarxa Salut és independent de la pertinença altres xarxes com ara:

 • La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, http://recs.es/ , i l’
 • Estratègia de promoció de la Salut i Prevenció del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludpublica/prevpromocion/estrategia/estrategiapromocionyprevencion.htm

Però és compatible amb que els municipis estiguen també en les citades xarxes.

La participació en aquestes xarxes es valorarà favorablement en les subvencions que es convoquen des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública.

ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DEL MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

L’adhesió pas a pas

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludpublica/prevpromocion/estrategia/docs/implementacionlocal_pasoapaso.pdf

Convocatòria d’ajudes

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludpublica/prevpromocion/estrategia/convocatoriaayudas.htm

llistat de municipis adherits a l’Estratègia.

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludpublica/prevpromocion/estrategia/docs/municipios_adheridos.pdf

XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES

L’adhesió pas a pas

http://recs.es/como-adherirse/

Convocatòria d’ajudes
http://recs.es/convocatoria-2017/

Llistat de municipis adherits

(S’adjunta en pdf en ANNEX)

CENTRES DE SALUT PÚBLICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Doc_0 LLISTAT DE CENTRES DE SALUT PUBLICA C.V. 2018 val

ANNEX

 • MODEL D’ADHESIÓ LOCAL Al IV PLA DE SALUT
 • MODEL DE PROPOSTA D’ACORD DEL PLE PER A L’ADHESIÓ LOCAL AL IV PLA DE SALUT
 • FITXA DE LA PERSONA REFERENT EN LA COORDINACIÓ DEL IV PLA DE SALUT
 • XARXASALUT-LLISTAT DE MUNICIPIS ADHERITS
 • MAPA DE MUNICIPIS DE LA CV ADHERITS A LA XARXA XARXASALUT
 • XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES-LLISTAT DE MUNICIPIS ADHERITS

DOCUMENTACIÓ EN PREVENCIÓ EN SALUT

 • RECOMANACIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTACIÓ D’EMPRESES DE GESTIÓ DE PLAGUES

Redes