Circulars Informatives

Ajudes l’estatut d’autonomia i dret foral civil valencià

AJUDES PER A la REALITZACIÓ D’ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT I LA DIFUSIÓ DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA I LA RECUPERACIÓ I DIVULGACIÓ DEL DRET FORAL CIVIL VALENCIÀ DURANT L’EXERCICI 2022 (RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (DOGV 9321, de 20.04.2022). (més…)

Convocatòria per al 2022 d’ajudes destinades, entre altres, a ajuntaments, entitats locals i mancomunitats.

Circular Informativa, catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l’arquitectura de la pedra en sec en el nostre territori.
Circular Informativa, elaboració de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana.
Circular Informativa, museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i a béns mobles de la Comunitat Valenciana. (més…)