Cap de l’Estat

Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 el destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes