Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2023,de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes per a l’execució d’actuacions de mitigació i adaptació contemplades en els plans d’acció per al clima i l’energia sostenible (PACES) dels municipis de la Comunitat Valenciana, exercici 2023, adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia

L’objecte és subvencionar l’execució de les actuacions incloses en el Pla d’acció per al clima i l’energia sostenible (PACES) dels municipis de la Comunitat Valenciana, mitjançant obres, instal·lacions i adquisició d’equips, que contribuïsquen a la reducció de les emissions GEI o a la seua absorció i compensació, així com a l’adaptació a l’efecte del canvi climàtic, la finalitat de les quals vaja dirigida a:

  1. A) En accions de mitigació:
  2. a) Reforçar la implantació d’energies renovables i millorar l’eficiència energètica.
  3. b) Contribuir a la mobilitat sostenible vinculada a la reducció d’emissions derivades del transport dins del municipi.
  4. B) En accions d’adaptació:
  5. a) Obertura de ‘refugis climàtics’, equipaments que mantenen temperatures apropiades, oberts a l’ús públic en períodes de calor excessiva.
  6. b) Aplicació de solucions basades en la naturalesa orientades a la prevenció de riscos associats al canvi climàtic en espais urbans i periurbans: riscos per altes temperatures, risc d’incendis en l’espai urbà/forestal, inundacions, fenòmens costaners, sequeres, etc.
  7. c) Intervencions en espais públics orientades a atenuar l’efecte illa de calor urbana (ombreig natural o artificial de carrers i places, reducció de la impermeabilitat del sòl, captació d’aigües pluvials, creació de microclimes amb làmines d’aigua, aplicació de solucions bioclimàtiques, etc.).
  8. d) Increment de la biodiversitat urbana i millora dels hàbitats per a la vida silvestre: augment de zones verdes urbanes i millora d’hàbitats, jardins verticals, teulades verdes, restauració o rehabilitació de zones humides, hàbitats per a pol·linitzadors incloent refugis per a les espècies que nidifiquen i presència de vegetació adequada en parcs, jardins i escocells, enfront de la creació de noves zones, instal·lació de menjadores i caixes niu.
  9. e) Millora de la infraestructura urbana verda i blava, caracteritzada per la seua multifuncionalitat: restauració de trams urbans de rius, zones inundables per a fer front en les avingudes extremes, millora de la connectivitat natural entre el mig urbà i periurbà, sistemes de drenatge urbà sostenible, etc.

 

L’import individual de cada subvenció podrà cobrir com a màxim el 80 % de les despeses subvencionables assumides per l’entitat beneficiària, fins a un import de 125.000,00 €.

La sol·licitud es presentarà telemàticament en la següent URL: http://sede.gva.es/es/proc23318

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana