Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.