Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 26 de març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es concedeix l’autorització provisional, prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2018-2019, a determinades escoles infantils de primer cicle municipals.