Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Decret 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/16/pdf/2019_5000.pdf

Aquest decret consta de tres títols i quatre annexos.

En el títol preliminar s’aborden les disposicions generals en les quals, a més de l’objecte i l’àmbit d’aplicació, s’esclareix la terminologia utilitzada; en l’annex I es concreta aquesta terminologia en relació amb els nivells d’accessibilitat.

En el títol primer es desenvolupa l’accessibilitat en l’edificació. En primer lloc s’estableixen unes condicions generals i a continuació les condicions d’aplicació per al cas d’intervenció en edificis existents, les toleràncies i límits dels quals s’especifiquen en l’annex II.

Aquest títol es diferencia en dos capítols, el primer conté les condicions específiques de l’edificació d’ús residencial habitatge, i el segon, les de l’edificació d’ús diferent del residencial habitatge, de manera que en funció de la tipologia de l’edifici s’aplicarà un capítol o un altre, o els dos en el cas d’edificis amb tots dos usos.

En el títol segon es desenvolupen les condicions d’accessibilitat en els espais públics.

El primer capítol contempla igualment unes condicions generals per als espais públics urbanitzats i les condicions d’aplicació per al cas d’intervenció en espais urbanitzats existents, les toleràncies dels quals s’especifiquen en l’annex III.

El segon capítol contempla les condicions dels espais públics naturals.

Finalment, l’Annex IV constitueix un glossari d’abreviatures i una explicació del criteri pel qual s’expressen en la norma determinats conceptes en lletra cursiva.