DECRET 25/2016, de 4 de març, del Consell, pel qual es fixen les directrius de coordinació per a les funcions que, en matèria d’esport, gestionen les diputacions provincials en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7736, 08.03.2016)