Presidència de la Generalitat

Decret 6/2017, de 15 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s’establixen i aproven les bases reguladores de subvencions per al finançament dels gastos de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.