Presidència de la Generalitat

LlEI 2/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.