Sindicatura de Comptes

Acord de 7 de desembre de 2016, del Consell de la Sindicatura De Comptes, pel qual s’aprova la instrucció relativa a la remissió telemàtica de convenis i de les relacions anuals dels convenis subscrits per les entitats del sector públic valencià.