Sentència del Tribunal Constitucional

Sentència del tribunal constitucional que anul·la el paràgraf tercer de l’art. 197.1 a) de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, en la redacció donada per la llei orgànica 2/2011, de 28 de gener. (antitransfuguisme).

Declarades inconstitucionals algunes de les limitacions imposades per la LRSAL al personal eventual dels ens locals

Ple. Sentència 54/2017, d’11 de maig de 2017. Recurs d’inconstitucionalitat 1996-2014. Interposat pel Parlament de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Competències sobre règim local, autonomia financera i local, reserva de llei orgànica: pèrdua sobrevinguda parcial d’objecte del recurs, nul·litat […]

Tribunal Suprem. Sala del Social

El TS augmenta la indemnització per cessament dels indefinits no fixos de l’Administració El Suprem confirma la sentència del TSJ Madrid que va elevar la quantia indemnitzatòria a percebre per l’indefinit no fix recurrent a 20 dies per any. Sentència

La Audiencia Nacional obliga a la Diputación Provincial de Valencia a que tome las medidas necesarias que eviten la captación a través de internet de los datos personales de la reclamante contenidos en la edición electrónica de su Boletín Oficial.

La Audiencia Nacional  obliga a la Diputación Provincial de Valencia a que tome las medidas necesarias que eviten la captación a través de internet de los datos personales de la reclamante contenidos en la edición electrónica de su Boletín Oficial

Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2º, Sentencia 505/2015 de24 de junio de 2015, Rec 257/2014, sobre el sistema de elaboración de actas

Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2º, Sentencia 505/2015 de24 de junio de 2015, Rec 257/2014, sobre el sistema de elaboración de actas. La Sala no comparte la fundamentación jurídica del Juez a quo, ya que el fomento de los medios tecnológicos e informáticos que establecen los arts. 45 y 46 […]