Legislació

Normativa

8 gener, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018

8 gener, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.

8 gener, 2018

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

22 desembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.

15 desembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenrotllament sostenible.

15 desembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana

24 novembre, 2017

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Subsecretaria, per la qual s’aproven l’aplicació informàtica i el qüestionari electrònic necessaris per a elaborar l’informe que es referix l’article 328.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

13 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Resolució de 9 de novembre de 2017, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques.

13 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

13 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de mèmoria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.