Legislació

Normativa

24 abril, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 8/2018, de 20 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

5 abril, 2018

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

28 març, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de seguretat ferroviària.

26 març, 2018

Cap de l’Estat

Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 el destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes

20 març, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 6/2018, de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 2 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

12 març, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l’Horta de València.

19 febrer, 2018

Presidència de la Generalitat

LlEI 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana.

19 febrer, 2018

Presidència de la Generalitat

LlEI 2/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

8 febrer, 2018

Llei 7/2017 de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana

El passat dia 15 de desembre es va publicar en el DOGV, el text de la Llei 7/2017, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que va entrar en vigor als 20 dies de la seua publicació, el 4 de gener de 2018.

7 febrer, 2018

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Decret 9/2018, de 2 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les competències sancionadores en matèria de benestar animal.