Legislació

Normativa

6 setembre, 2017

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

19 juliol, 2017

Presidència de la Generalitat

Acord de 14 de juliol de 2017, del Consell, pel qual es crega el Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les administracions locals de la Comunitat Valenciana.

4 juliol, 2017

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Decret 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de l’Autoritat de Transport Metropolità de València.

4 juliol, 2017

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Orde HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s’aproven els models de poders inscriptibles en el Registre Electrònic d’Apoderaments de l’Administració General de l’Estat i en el registre electrònic d’apoderaments de les Entitats Locals i s’establixen els sistemes de firma vàlids per a realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics

29 juny, 2017

Direcció de l’Estat

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006, ratificada per Espanya en 2008, insta als Estats firmants a prohibir «toda discriminació per motius de discapacidad», i els obliga a reconéixer «que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres

Llei 4/2017, de 28 de juny, de modificació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària

29 juny, 2017

Direcció de l’Estat

Els Pressupostos Generals de l’Estat fonamenten el seu marc normatiu bàsic en la nostra Carta Magna, la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, així com en la Llei General Pressupostària i en la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

22 juny, 2017

Presidència de la Generalitat

Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana.

21 juny, 2017

Presidència de la Generalitat

Decret 8/2017, de 26 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les condicons i el requisits per a l’acreditació de les associacions, agrupacions de voluntariat i del personal voluntari col·laborador en l’extinció d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana

13 juny, 2017

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat y Politiques Inclusives

Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’establix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de servicis i prestacions econòmiques.

29 maig, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 11/2017, de 19 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.