Legislació

Normativa

13 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Resolució de 9 de novembre de 2017, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques.

13 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

13 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de mèmoria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.

13 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana

9 novembre, 2017

Direcció de l’Estat

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

6 novembre, 2017

Direcció d’Estat

Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

26 octubre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana.

27 setembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel que aprova el Reglament orgànic i funcional de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

6 setembre, 2017

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

19 juliol, 2017

Presidència de la Generalitat

Acord de 14 de juliol de 2017, del Consell, pel qual es crega el Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les administracions locals de la Comunitat Valenciana.