Documentació

DIA MUNDIAL DEL LIMFOEDEMA

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 10 de març de 2022, va aprovar per unanimitat la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius Plens. (més…)

Convocatòria per al 2022 d’ajudes destinades, entre altres, a ajuntaments, entitats locals i mancomunitats.

Circular Informativa, catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l’arquitectura de la pedra en sec en el nostre territori.
Circular Informativa, elaboració de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana.
Circular Informativa, museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i a béns mobles de la Comunitat Valenciana. (més…)